Bilimsel Program: 1. Gün: 26 Mayıs 2018

 16:00-17:00

VII. Oturum: Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları: Hülya Demir, Muhammed Kılınç

16.00-16.05  S001-Faringokutanöz Fistül Onarımı Yapılan Hastalarda Görülen Yutma Bozuklukları ve Deneyimlerimiz
Swallow Disorders and Our Experiences in Patients Who Underwent Pharyngocutaneous Fistula Repair
Y. Atar, T.L. Kumral, S. Atar, Y. Uyar, O. Üstün, H. Sarı, B. Tutar, Z. Saltürk, G. Berkiten

16.05-16.10  S002-Tanısı ve Tedavisi Kolay Bir Hastalık: Akalazya Deneyimlerimiz
A Disease That Diagnosis and Treatment is Easy:Our Achalasia Experiments
T. Kalaycı, M.Ç. Kotan

16.10-16.15

 S003-Popülasyonumuza ait Örneklerde, Üst Özefageal Sfinkterin Yutkunma Açısından Anatomik Olarak Değerlendirilmesi
Anatomical Assessment of Upper Esophageal Sphincter in Terms of Swallowing, in the Samples Belonging to Our Population
S. Develi

16.15-16.20  S004-Beslenme ve/veya Yutma Problemi olan Serebral Palsili Çocukların Demografik ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
Demographic and Clinical Characteristics of Children with Cerebral Palsy Who Have Feeding and/or Swallowing Disorders
Ö. İnal, S. Serel Arslan, N. Demir, A.A. Karaduman

16.20-16.25

 S005-Üst Özofagus Striktürlerinin Yönetimi
Management Of Upper Esophageal Strictures
Ö. Erdur, O. Gül, K. Öztürk

16.25-16.30  S006-Nadir Görülen Disfaji Nedeni: Vasküler Malformasyonlar
Rare Cause Of Dysphagia: Vascular Malformation
Ö. Erdur, O. Gül, T. Sekmenli, D. Özer, K. Öztürk

16.30-16.35  S007-Kronik Hastalığı Olan Geriatrik Bireylerde Yutma Fonksiyonu ile Beslenme Durumu Arasındaki İlişki:Pilot Çalışma
Relationship Between Dysphagia Risk and Nutrition Status in Geriatric Individuals with Chronic Illness: A Pilot Study
N.Ö. Ünlüer, O. Altuntaş

16.35-16.40  S008-Alzheimerlı Bireylerde Hastalığın Evresine Göre Yutma Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Swallowing Functions In Alzheimer's Individuals According To The Disease Stage
M.M. Parlak, M.A. Babademez, S. Alicura Tokgöz, Ö. Bizpınar, P. İnceoğlu, G Saylam

16.40-16.45  S009-Perkütan Endoskopik Gastrostomi Yapılan Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Our Patients with Percutaneous Endoscopic Gastrostomy
G. Kutluk, E. Özpınar

16.45-16.50  S010-Göğüs Hastalıklarında Disfaji Şüphesi
Dysphagia Suspect On Pulmonary Diseases
D. Doğan, Y. Arslan

16.50-16.55  S011-Beyin Sapı Enfaktı ve Yutma Bozukluğu Olan İnme Olgularının Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Stroke Events with Brainstem Infact and Swallowing Disorders
B.E. Demiryürek

16.55-17.00

 S012-Fonasyon Süresi İle Su Yutma Performansı Arasında İlişki Var Mı?
Have An Relationship Between The Maximum Phonation Time And Water Swallow Performance?
Ç. Sayaca, N. Demir, H. E. Kılınç, Ayşe Karaduman

 

Poster Bildiriler

P001

Facioscapulohumeral Kas Distrofili Bir Olgunun Yutma Değerlendirme Sonuçları
Swallowing Evaluation Results Of A Patient With Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy
H. Gölaç, E. Tunç Songur, E. Şansal, Ş. Bacık Tırank, A. K. Türkcan, M. Yılmaz

P002

Gazi Üniversitesi Yutma Bozukları Birimine Başvuran Hastaların Profil İncelemesi
Profile Examination of Patients Attending Gazi University Swallowing Disorders Unit
E. Şansal, H. Gölaç, E. Tunç Sungur, G. Atalık, M. Yılmaz

P003

Wallenberg Sendromlu Bir Olgunun Yutma Değerlendirme Sonuçları
Swallowing Evaluation Results Of A Patient With Wallenberg Syndrome
E. Tunç Songur, H. Gölaç, E. Şansal, A.K. Türkcan, M. Yılmaz

P004 

Yutma Bozukluğu Şikayetiyle Başvuran Serebral Palsili Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation Of Children Who Had Cerebral Palsy With Dysphagia
Ö. Erdur, D. Özer, O. Gül, K. Öztürk

P005  

Serebrovasküler Olay Sonucu Yutma Bozukluğuna Bağlı Hastalarda Gelişen Aspirasyon
Aspiration Development in Patitents Due to Cerebrovascular Event-Related Deglutition
A. Akyıldız, B. Özçam, S Bağcı

 

 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Özetler yukarıda belirtilen bildiri linkinden on-line olarak gönderilecektir. 
 2. Bildiri özeti gönderme için son gün 2 Nisan 2018 5 Mayıs 2018’dir.
 3. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.
 4. Etkinliklerde bildiri (poster ve/veya sözel) sunacak kişi en fazla 2 bildiri ile katılabilir.
 5. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 300’yi kesinlikle aşmamalıdır.
 6. Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.
 7. Poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Bildiri değerlendirme komitesi, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster sunumu olarak değiştirme yetkisine sahiptir.
 8. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içerecektir.
  a. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.
  b. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.


Kabul Edilen Özetler

Kabul edilen bildirilerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 15 Nisan 2018 10 Mayıs 2018 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazarlara e-posta yolu ile bildirilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak olan yazar sorumludur.

VI. Yutma Kongresinde sunulmak üzere kabul edilen ve sunumu gerçekleştirilen bildiriler, TFD yayını - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Excerpta Medica (EMBASE), AMED Physiotherapy Index, SPORTDiscus ve Türk Tıp Dizini'nde yer alan- Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi’nde basılacaktır. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetler dergide yayınlanmayacaktır.


Poster Sunumları

En: 70 cm ve Boy: 90 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

© 2017 Diamed Congress Organization. All Rights Reserved. Designed By Diamed

Please publish modules in offcanvas position.